Všeobecné obchodní podmínky


Shrnutí obchodních podmínek:

  • Provozovatel má provozuje internetovou aplikaci HrajemeFotbal.cz, která je dostupná z internetové adresy https://hrajemefotbal.cz/
  • Obchodní styk probíhá vyplněním formuláře na webové aplikaci, na základě něhož vznikne objednávka licence. Poté bude zaslána faktura. Po zaplacení faktury bude možné licenci uplatnit.
  • V případě zobrazení zápasů na fotbalové mapě je začátek plnění licence nejdříve 7 dní před zápasem.
  • Provozovatel má právo komunikovat s vámi prostřednictvím emailové služby, včetně marketingových sdělení.
  • Provozovatel má právo pro své účely zpracovávat vaše osobní údaje.

 

Obchodní podmínky pro internetové aplikace
Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:
1 Definice
1.1 V těchto obchodních podmínkách:
1.1.1 “Provozovatel” je Pan Daniel Javorský , datum narození 12.01.1992, IČO: 02696339 , místem podnikání Pražská 799, Votice, 259 01.
1.1.2 “Aplikace” znamená internetovou aplikaci s názvem HrajemeFotbal.cz , mezi jejíž hlavní funkcionality patří propagace fotbalových utkání na území České republiky , která je dostupná z internetové adresy https://hrajemefotbal.cz/.
1.1.3 “VOP” znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1.1.4 “Smlouva” znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.5 “Licence” znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.6 “Uživatel” znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
2.1 Zobrazení tlačítka s názvem ” Odeslat ” v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko ” Odeslat ” je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
2.3 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění ” Souhlasím s obchodními podmínkami HrajemeFotbal.cz ” a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
3 Užívání Aplikace
3.1 Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace.
3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
3.4 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
3.5 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
3.6 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část po předchozím upozornění Uživatele odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
3.7 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
3.8 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
4 Databáze
4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
5 Osobní údaje a cookies
5.1 Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
5.2 Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
6 Odpovědnost za škodu
6.1 Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
6.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
7 Povinné informace pro spotřebitele
7.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
7.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
7.2.1 Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
7.2.2 Telefonický kontakt Provozovatele je 739441371 ;
7.2.3 Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je dan@javoronline.cz ;
7.2.4 Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
7.2.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
7.2.6 Uživateli nevznikají náklady na dodání ;
7.2.7 K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč;
7.2.8 Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
7.2.9 Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím.
7.2.10 Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
7.2.11 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
7.2.12 Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
7.2.13 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.
7.2.14 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
8 Rozhodné právo
8.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
9 Účinnost
9.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 05.03.2017.


 

Souhlas s užitím osobních údajů
Já,
jakožto uživatel internetové aplikace s názvem HrajemeFotbal.cz dostupné v síti Internet z internetové adresy https://hrajemefotbal.cz/.
tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je HrajemeFotbal.cz , datum narození 12.01.1992 , místem podnikání Pražská 799, Votice, 259 01 , IČO: 02696339 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity :
správcem;
jakýmkoliv zaměstnancem správce;
jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro.
zasílání obchodních nabídek správce;
marketingové účely;
poskytování osobních údajů třetím osobám;
zařazení osobních údajů do databází;
zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením(užitím) výše popsané internetové aplikace.


Souhlas se zpracováním souborů cookies
1 Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
2 Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
3 Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
Tento souhlas je udělen na dobu 1 let.
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.
4 Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
Soubory cookies využíváme , kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.